Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:
van der Wouden Techniek
Coenecoop 123
2741 PJ Waddinxveen

Inschrijfnummer K.v.K.: 91347424

Artikel 1: Toepasselijkheid – definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht en (al dan niet bijbehorende) verkoop die wij met u sluiten.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke opdrachtgevers/kopers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
  a. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
  b. schriftelijk: per brief, per e-mail of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld
  kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
  c. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te verstrekken of maken adviezen, (meet-)rapporten, eventueel noodzakelijke verzekeringspapieren e.d.;
  d. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;
  e. opdracht: een opdracht voor onze werkzaamheden aan (onderdelen van) voertuigen. Bijvoorbeeld reparatie/herstel of het richten van auto- en motorvelgen, motorframes, vorkpoten e.d., specialistisch laswerk, afdraaien en poeder-coaten van velgen, onze bandenservice of het
  herstellen/stofferen van buddyseats;
  f. voertuig: wij verrichten met name werkzaamheden aan tweewielers, maar dit kan ook uw auto betreffen;
  g. zaken: de door ons te leveren producten. Dit betreft vooral de materialen/onderdelen die wij bij de uitvoering van een opdracht gebruiken en aan u leveren, maar dit kunnen ook zaken zijn die wij los
  aan u leveren, zoals smeer- of onderhoudsmiddelen.

Artikel 2: Aanbod

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of vergoeding.
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
 4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten of nabestellingen.
 5. Aan u getoonde of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, capaciteiten, prestaties, eigenschappen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd, bijvoorbeeld door uw akkoord te geven op onze offerte of na onze prijsopgaaf een afspraak te maken voor de door u gewenste werkzaamheden. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

Artikel 4: Vergoeding – prijzen, tarieven

 1. Tenzij wij voor specifieke werkzaamheden een vaste prijs berekenen/overeenkomen, berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen of ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede of in rekening gebrachte uren, is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.
 2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste prijs verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt
  en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen prijs.
 3. U kunt bij het geven van de opdracht aan ons een indicatie vragen van de voor de uitvoering hiervan verschuldigde vergoeding. Als wij deze – bij benadering opgegeven – vergoeding dreigen te overschrijden, nemen wij contact met u op om de meerkosten te bespreken.
 4. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de op onze website vermelde werktijden.
 5. Tenzij anders vermeld, zijn onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven exclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, declaraties van ingeschakelde derden en kosten die wij maken als wij zaken speciaal voor u moeten bestellen, bijvoorbeeld een bijzondere kleur poeder of kunstleer.
 6. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door – bijvoorbeeld – kortingsacties geven u geen recht op een prijsvermindering.
 7. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen.
  (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen/onderdelen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.
 8. Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging
  ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

Artikel 5: Inschakelen van derden

 1. Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen – informatie

 1. U zorgt ervoor dat:
  a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, zoals – indien aan de orde – bij het voertuig behorende documenten, tijdig aan ons verstrekt;
  b. u – bij een opdracht voor borduurwerkzaamheden – uw wensen/eisen, eventuele afbeeldingen, logo’s, kleuren/kleurnummers, lettertypes e.d. tijdig aan ons verstrekt;
  c. u uw voertuig tijdig aan ons ter beschikking stelt;
  d. wij ook tijdig kunnen beschikken over eventuele door u te leveren materialen of onderdelen;
  e. u geen waardevolle spullen onbeheerd achterlaat aan/in het voertuig. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan/diefstal of vermissing van aan of in het voertuig achtergebleven eigendommen;
  f. u uw voertuig zelf adequaat verzekerd houdt.
 2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct, volledig en authentiek is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist, onvolledig of niet authentiek zijn van deze
  informatie.
 3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering
  van de overeenkomst.
 4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 5. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen
  (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 6. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

Artikel 7: Levering – termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst

 1. Wij proberen u altijd een zo goed mogelijke inschatting te geven van de benodigde tijd, maar opgegeven levertijden en de met het werk gemoeide uren blijven altijd slechts een inschatting/indicatie, omdat al ons werk handwerk is. Wij spannen ons desondanks in de overeengekomen prestatie/zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 2. Als vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken doordat:
  a. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
  b. wij niet tijdig kunnen beschikken over uw voertuig, uw overige eigendommen (bijvoorbeeld velgen waaraan wij werkzaamheden moeten verrichten) of door u te verstrekken materialen/onderdelen;
  c. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
  d. sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;
  hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 3. Bespoedigen wij de uitvoering van de overeenkomst op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
 4. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten.
 5. Verzending of transport van bestelde zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.
 6. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor deze zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.
 7. Let wel: het bepaalde in lid 6 geldt niet als wij op uw verzoek herstelde/gerepareerde velgen opsturen. Hierbij is verzending/transport altijd voor uw risico, ook als u een consument bent. Onze
  ervaring is namelijk dat vaak tijdens het transport alweer schade ontstaat.
 8. Wij mogen bestelde zaken en voor de opdracht aangeschafte materialen/onderdelen voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, wij de
  opdracht niet kunnen uitvoeren of afronden, of u deze zaken niet afhaalt en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de opdracht alsnog uit te voeren of af te ronden of u de zaken alsnog afhaalt.
 9. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel/gedeeltelijk ontbinden en de bestelde zaken/de materialen en onderdelen aan derden verkopen,
  zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
 10. Bij werkzaamheden aan uw voertuig of andere eigendommen (bijvoorbeeld losse velgen) informeren wij u als u uw voertuig/eigendommen weer kunt ophalen. U haalt uw voertuig/eigendommen dan zo spoedig mogelijk op. Tenzij wij anders overeenkomen, mogen wij u (stallings- of opslag)kosten berekenen als u uw voertuig/eigendommen na 2 werkdagen nog niet heeft opgehaald.
 11. Bij de uitvoering van de overeenkomst houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw
  rekening.
 12. Indien aan de orde, wijzen wij u op gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:
  a. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
  b. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, onderdelen e.d.;
  voor zover deze gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.
 13. Wij informeren u over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  a. bij door u gewenste wijzigingen in een opdracht/bestelling;
  b. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.

  Artikel 8: Meer- en minderwerk

  1. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht.
  2. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd, maar ook zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering hiervan zijn begonnen.
  3. Verrekening van meer- en minderwerk is in ieder geval aan de orde bij:
   a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
   b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare of geschatte aantallen of hoeveelheden.

  Artikel 9: Goedkeuring – oplevering werkzaamheden

  1. Wij informeren u wanneer wij de overeengekomen werkzaamheden hebben afgerond en u uw voertuig/eigendommen weer kunt ophalen.
  2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u (het desbetreffende onderdeel van) het voertuig/uw eigendommen heeft gecontroleerd en onze bijbehorende factuur betaald heeft.
  3. Is het voor de controle noodzakelijk dat u het voertuig/uw eigendommen eerst weer in gebruik neemt, dan wordt u geacht uw goedkeuring te hebben gegeven als u niet binnen 2 werkdagen na het ophalen van het voertuig/uw eigendommen klachten uit.
  4. Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik van het voertuig/uw eigendommen of het desbetreffende onderdeel? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk.
  5. Constateert u na de oplevering nog gebreken, defecten, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

  Artikel 10: Klachten

  1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst aan ons, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
  2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
  3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
  4. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
  5. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
  6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
  7. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Dit betekent in ieder geval dat u de geleverde zaken/uw voertuig of andere eigendommen (weer) aan ons ter beschikking stelt. Dit is dan voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het transportrisico.
  8. Geen klachten zijn mogelijk over:
   a. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen waaruit de zaken vervaardigd zijn;
   b. in de branche geaccepteerde kleine afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, prestaties, afmetingen e.d.

  Artikel 11: Garanties

  1. Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
  2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
  3. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde onderdelen/materialen baseren wij ons op informatie van de fabrikant of leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant of leverancier voor deze onderdelen/materialen of voor de geleverde zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
  4. Tenzij wij anders overeenkomen:
   a. geldt bij een velgenreparatie (= van richten tot CNC draaien) garantie totdat u weer met uw voertuig gereden heeft. Op dat moment kan immers direct weer schade ontstaan;
   b. spuiten wij bij het richten van velgen de velg bij om de bij het richten van de velg ontstane lakschade te herstellen, maar garanderen wij nooit dat alle al bestaande schades aan uw velg hersteld worden. Als uw wilt dat wij alle al bestaande schade ook herstellen, moet u dit duidelijke aangeven en zullen wij u daarvoor een afzonderlijke prijsopgaaf doen naast de prijs voor het richten van de velgen;
   c. geldt geen garantie bij in uw opdracht verrichte noodreparaties;
   d. geldt geen garantie bij gebruikte onderdelen of materialen, zoals tweedehands onderdelen, ruilonderdelen e.d.;
   e. kunt u in alle redelijkheid nooit verwachten dat een door ons hersteld/gerepareerd voertuig of onderdeel daarvan weer als nieuw is of zelfs nog beter is.
  5. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of op een andere wijze dan de gebruikelijke wijze? Of wilt u dat wij de zaken voor uw verwerken op een andere wijze dan de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
  6. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken/werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
  7. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
  8. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van of korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Als sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
  9. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding vragen.

  Artikel 12: Aansprakelijkheid

  1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
  2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
  4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
  5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
  6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
  7. Stelt u zelf onderdelen of materialen voor verwerking beschikbaar, bijvoorbeeld stof of leer om een nieuwe hoes voor uw buddyseat te maken? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze onderdelen of materialen noch voor het effect dat deze onderdelen of materialen op het eindresultaat of uw voertuig hebben.
  8. Let wel: wij werken op geen enkele manier mee aan fraudegevoelige praktijken of verzoeken uwerzijds bijvoorbeeld wat betreft framenummers/balhoofd (omkatten). Eventuele schade die u lijdt doordat wij hier niet aan mee willen werken, lijdt dus ook niet tot aansprakelijkheid aan onze zijde en is altijd voor uw eigen rekening.
  9. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie – als de schade ontstaat door:
   a. uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door of namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen, e.d.;
   b. uw ondeskundige bewaring (opslag/stalling) van de zaken of uw voertuig;
   c. ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de zaken of uw voertuig door u of een door u ingeschakelde derde;
   d. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, blikseminslag, extreme hagel e.d.;
   e. normale slijtage of corrosie;
   f. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens u aan ons verstrekte of
   voorgeschreven informatie of onderdelen/materialen;
   g. uw aanwijzingen of instructies;
   h. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
   i. of doordat door of namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. U moet altijd eerst ons nog een redelijke termijn geven en in de gelegenheid stellen om eventuele schade te herstellen en klachten op te lossen, voordat u zelf (reparatie-)werkzaamheden gaat uitvoeren of dit door een derde laat uitvoeren. Bij gebreke daarvan vervalt iedere garantie en aansprakelijkheid van ons.
  10. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
  11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

  Artikel 13: Betaling

  1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
  2. Tenzij wij anders overeenkomen:
   a. betaalt u als nieuwe klant of als consument voorafgaand aan of direct bij het verzenden of ophalen
   van uw voertuig/de zaken;
   b. geldt voor onze (overige) zakelijke klanten een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
   Daarbij staat de juistheid van de factuur vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
  3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente
   verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van
   een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de
   eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In
   iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd
   met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
  4. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 7% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is.
   In dat geval geldt de wettelijke rente.
  5. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten
   in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
  6. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze
   aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke
   incassokosten voor de consument:
   a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een
   minimum van € 40,00);
   b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
   c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
   d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
   e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
   Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
  7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering
   na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
  8. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring –
   ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons
   hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent
   met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
  9. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op
   de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze
   betrekking heeft op een latere factuur.
  10. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt
   ook indien u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  11. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

  Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
   a. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
   b. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
  3. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
  4. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
  5. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
  6. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en
   bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
  7. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons
   eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen.
   Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de
   overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

  Artikel 15: Uw eigendommen – retentierecht

  1. Als u aan ons eigendommen ter beschikking stelt – zoals uw voertuig voor reparatie – blijft dit uw eigendom. Wij gebruiken deze eigendommen niet anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
  2. Wel mogen wij de teruggave van uw eigendommen opschorten indien – en gedurende de periode dat – u:
   a. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze eigendommen niet (volledig) heeft voldaan;
   b. andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

  Artikel 16: Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.

  1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:
   a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
   b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
   c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
   d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
   e. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
  2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

  Artikel 17: Overmacht

  1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
  2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
   a. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of
   dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
   b. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
   c. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of
   telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, (maatregelen in verband met)
   epidemie/pandemie, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
   d. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende
   maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde materialen/onderdelen e.d. ontstane
   transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
  3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
  4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

  Artikel 18: Annulering – opschorting

  1. Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
   a. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte materialen of onderdelen);
   b. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
   Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen en gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.
  2. Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.
  3. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
  4. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
  5. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden en leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij of door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode.
  6. Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamheden/levering(en) zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.

  Artikel 19: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

  1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
  3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.
  4. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze.
  5. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.